ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การเมืองของระบบการเลือกตั้ง อำนาจ ความขัดแย้งและประชาธิปไตย
หมวด : รัฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้แต่ง : รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอการเปรียบเทียบข้อดีเสียของระบบเลือกตั้งที่ประเทศไทยเคยใช้มาในระยะเวลา 2 ทศวรรษ  ตั้งแต่การปฏิรูปการเมืองในปี 2540 – รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ซึ่งมีการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง ถึง 4 ครั้ง รวมถึงตัวแบบที่น่าสนใจของต่างประเทศด้วย  นอกจากนั้นผู้เขียนยังนำเสนอการออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ในปัจจุบันและอนาคต