ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

หลากมิติ หลายมุมมอง : การกำหนดนโยบายพรรคการเมืองไทย
หมวด : รัฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้แต่ง : ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ศึกษาเรื่องพรรคการเมืองกับกระบวนการกำหนดนโยบาย สาธารณะ บริบททางการเมือง โดยศึกษาเปรียบเทียบทั้งแต่ ปี 2544 นอกจากนี้ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริบท ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ความเป็นสถาบัน ของพรรคการเมืองตลอดจนแนวนโยบายของพรรคการเมือง ไทย พร้อมทั้งบทสรุปและข้อเสนอแนะ