ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย
หมวด : รัฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้แต่ง : ดร.ไชยันต์ ไชยพร และคณะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 2560 ว่า เมื่อนำมาใช้จริงในบริบทการเมืองไทยจะสามารถแก้ปัญหาการครอบงำการบริหารกิจการพรรคการเมืองโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลได้หรือไม่ อย่างไร และจะมีผลต่อระบบพรรคการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยอย่างไร  ซึ่งการศึกษานี้มุ่งหาคำตอบเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอและแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นสถาบันพรรคการเมืองและการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข