ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

300 อักษรจีนใน HSK 2 ระบบใหม่
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : นพพิชญ์ ประหวั่น
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ด้วยหน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนโดยกระทรวงศึกษาธิการจีนได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากเดิม 6 ระดับ เป็น 9 ระดับ ประกอบด้วยขั้นต้น 3ระดับ (1-3) ขั้นกลาง 3 ระดับ (4-6) และขั้นสูง 3 ระดับ(7-9) แล้วนั้น หนังสือ “300 อักษรจีนใน HSK 2 ระบบใหม่” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจ HSK (HZnyJ ShuKpIng kAosh< ฮั่นอวี่ สุ่ยผิง เข่าซื่อ) คือการสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีนกลางของผู้ทีมิ่ได้เป็นเจ้าของภาษา หรือผู้ที่ศึกษาภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันภาษาเชิงวิชาการ และภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ HSK ระดับ 2 ผู้ศึกษาจำเป็นต้องรู้อักษรจีนทั้งสิ้น 300 ตัวอักษร นอกเหนือจากคำศัพท์ 500 คำ โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเรียงลำดับตัวอักษรตามเสียงอ่านพินอิน a-z กำกับเสียงอ่านด้วยคำอ่านพินอินและคำอ่านภาษาไทย บอกรายละเอียดต่างๆ ของตัวอักษรได้แก่ หมวดอักษร จำนวนขีด ส่วนประกอบอักษร และลำดับขีด พร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ เพื่อความเข้าใจตัวอักษรจีนนั้นๆ