ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ตอบข้อสงสัย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เล่ม 3
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : ธรรมนิติเพรส
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 มีคำถามเกิดขึ้นมากมาย จนนำไปสู่การออกกฎหมายลำดับรอง 12 ฉบับในเวลาต่อมา อาทิ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล, หลักเกณฑ์มาตรการบังคับและพิจารณาลงโทษทางปกครอง หรือการยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจกรรมขนาดเล็ก เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ จึงรวบรวมประเด็นคำถามสำคัญอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และกฎหมายลำดับรอง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับผู้ประกอบการ หรือตัวแทนองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงข้อควรระมัดระวัง และพึงปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มีการส่งต่อ หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจในกฎหมาย PDPA มากขึ้น