ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน
หมวด : รัฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้แต่ง : ศ.วุฒิสาร ตันไชย, ชัยวุฒิ ตันไชย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนเล่มนี้จะพาผู้อ่านเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในแต่ละด้านของการพัฒนาเมือง ไม่ว่าจะเป็นเมืองในเกาหลีใต้ อังกฤษ หรือจะเป็นอินเดีย โดยแต่ละเมืองก็จะมีจุดเด่นของการจัดทำนโยบายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาที่แตกต่างกันไป แอดมินคิดว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียว . นอกจากที่หนังสือเล่มนี้จะพาไปดูแต่ละเมืองแล้ว ในบทสุดท้ายได้มีการวิเคราะห์ ถอดบทเรียนของประเทศไทย และให้แนวทางการนำตัวแบบการพัฒนาไปใช้ ให้การพัฒนาเมืองในประเทศได้พัฒนาอย่างมีศักยภาพมากที่สุด ซึ่งสิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักวิชาการ นักศึกษาที่มีความสนใจ และเป็น inspiration ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดึงศักยภาพของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทุนมนุษย์ ทุนที่ดิน ทุนวัฒนธรรม และทุนความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด