ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

หลักการบัญชีเบื้องต้น
หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "หลักการบัญชีเบื้องต้น" เล่มนี้ ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา ในรายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นพื้นฐานด้านบัญชีสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อช่วยให้การสอนของอาจารย์มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท ด้วยกัน ประกอบด้วย บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นทางการบัญชี บทที่ 2 งบการเงิน บทที่ 3 สมการบัญชี รายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า บทที่ 4 รายการปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี บทที่ 5 การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมและบทที่ 7 ระบบบัญชี จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ เน้นเนื้อหาในเรื่องของงบการเงิน โดยเฉพาะได้อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และได้อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างของงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไว้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรการบัญชี พื้นฐานทางบัญชีสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้นของธุรกิจ